ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GM-Computers

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1 GM-Computers is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met GM-Computers betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en zijn eveneens van toepassing op andere vormen van dienstverlening door GM-Computers. Ze zijn derhalve van toepassing op al de overeenkomsten, waarbij GM-Computers als verkoper dan wel als opdrachtnemer c.q. dienstverlener optreedt.

1.2 Onder klant wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met GM-Computers een overeenkomst afsluit zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

1.3 Onder product wordt in deze voorwaarden verstaan al hetgeen door GM-Computers wordt of is geleverd c.q. geleverd kan worden.

1.4 Onder “carry-in” garantie wordt in deze voorwaarden verstaan garantieafhandeling via de winkel(s) van GM-Computers.

1.5 De toepassing van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen, wordt door GM-Computers expliciet van de hand gewezen.

1.6 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk door GM-Computers aan de klant zijn bevestigd.

1.7 In het geval één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden hun werking geheel of gedeeltelijk zouden verliezen, heeft dat geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden.

1.8 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij GM-Computers en wordt desgewenst op verzoek kosteloos toegezonden. Daarenboven kan van deze voorwaarden kennis worden genomen op de internetsite van GM-Computers en in de winkel van GM-Computers.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle door GM-Computers gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of aangegeven.

Artikel 3. Kopen via internet

3.1 GM-Computers gebruikt voor de verkoop van haar producten haar winkel alsmede een internetsite.

3.2 Door gebruikmaking van een elektronisch bestelformulier kan een klant aan GM-Computers opdracht geven tot levering van producten. Zodra GM-Computers deze elektronische opdracht heeft ontvangen, is de overeenkomst tot stand gekomen, tenzij GM-Computers de klant laat weten de opdracht niet te aanvaarden.

3.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook op internetkoop, zoals bedoeld in dit artikel, van toepassing, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen, betaling en incassokosten

4.1 Door GM-Computers opgegeven prijzen zijn zogenaamde dagprijzen, aangezien deze prijzen aan sterke schommelingen onderhevig kunnen zijn. GM-Computers heeft het recht haar prijzen dagelijks aan te passen.

4.2 De door GM-Computers opgegeven prijzen alsook de overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, doch exclusief kosten van vracht, montage, installatie, inbedrijfstelling en instructie, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

4.3 GM-Computers is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen, zo daar enige aanleiding toe mocht zijn. Indien GM-Computers een overeengekomen prijs verhoogt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst slechts ontbinden indien deze prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, eveneens door middel van een schriftelijke verklaring.

4.4 Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen contant te geschieden bij levering. Dit laat onverlet het recht van GM-Computers een aanbetaling van de klant te verlangen in die gevallen waarbij niet direct levering plaatsvindt. Bij deelleveringen is GM-Computers gerechtigd naar evenredigheid betaling van de klant te verlangen.

4.5 Bij geen contante betaling dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de klant, indien betaling achterwege is gebleven, van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dit geval is de klant over het openstaande factuurbedrag vanaf de datum van in verzuim treden een rente van 1,5 % per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand geldt.

4.6 Alle kosten die GM-Computers moet maken om haar vordering op de klant te innen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van klant. Met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten wordt aangesloten bij het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van EUR 125,00 exclusief BTW per vordering.

4.7 Betalingen strekken in eerste instantie in mindering op alle verschuldigde rente en kosten. Vervolgens strekken zij in mindering op openstaande facturen, zulks in volgorde van anciënniteit, te beginnen bij de oudste factuur, ongeacht mededelingen van klant.

4.8 Betalingen dienen plaats te vinden zonder enige korting of verrekening.

Artikel 5. Levering, vervoer en reclames

5.1 Levertijden worden bij benadering opgegeven, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt GM-Computers een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van drie maanden.

5.2 De klant dient het gekochte product, tenzij anders overeengekomen, in de winkel van GM-Computers af te halen. Producten die via internet zijn besteld, zullen onder rembours bij de klant worden afgeleverd, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Gekochte producten zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging GM-Computers.

5.4 GM-Computers is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

5.5 Zichtbare gebreken bij levering dienen binnen 8 dagen na levering, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan GM-Computers. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 6 maanden na levering, aan GM-Computers gemeld te worden, bij voorkeur schriftelijk.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

6.1 GM-Computers blijft eigenaar van door haar aan de klant geleverde producten zolang de klant het totaal verschuldigde uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet heeft voldaan.

6.2 De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de producten aan derden af te staan, in onderpand af te geven of te belenen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

6.3 Ingeval de klant enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de klant verplicht op eerste verzoek van GM-Computers de producten terug te geven aan GM-Computers dan wel is GM-Computers gerechtigd de producten terug te nemen. Ingebrekestelling is niet vereist. De klant machtigt GM-Computers de plaats te betreden waar de producten zich bevinden.

6.4 De klant is verplicht GM-Computers onverwijld op de hoogte te stellen indien producten, waarop het eigendoms- voorbehoud van GM-Computers rust, in beslag worden genomen dan wel verloren zijn gegaan of anderszins uit de macht van de klant zijn verdwenen.

Artikel 7. Annulering

7.1 Bij annulering van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd aan GM-Computers van 30% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst zou hebben moeten betalen.

7.2 Het in het vorige lid genoemde percentage is vaststaand, tenzij GM-Computers kan bewijzen dat haar schade groter is of de klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 8. Garantie

8.1 GM-Computers geeft een “carry-in” garantie op een selectie van door haar geleverde producten. De producten die onder deze garantie vallen zijn voorzien van een speciale GM-Computers garantiesticker. Uitgezonderd van deze garantie zijn onder andere toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen, verbruiksmateriaal zoals cartridges en verwisselbare informatiedragers alsmede informatie op magnetische informatiedragers.

8.2 De in het vorige lid bedoelde garantie strekt tot kosteloze reparatie indien binnen 12 maanden na levering een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.

8.3 Indien zich binnen 8 dagen na levering een ernstige hardwarestoring voordoet kan het betreffende product, na overleg met, en toestemming van, GM-Computers worden geruild. Alleen defecte producten in originele verpakking en compleet met toebehoren worden in voorkomend geval door GM-Computers geaccepteerd.

8.4 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorg- vuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken of in het geval producten zijn gewijzigd dan wel anderszins een behandeling hebben ondergaan of zijn opengemaakt.

8.5 In het geval dat virussen worden geconstateerd, al dan niet door toedoen van de klant, is GM-Computers gerechtigd deze te (laten) verwijderen voor rekening van de klant.

8.6 Door reparatie of vervanging van het product gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op door GM-Computers verrichte reparaties wordt een garantie gegeven van drie maanden.

8.7 GM-Computers is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 GM-Computers is nimmer aansprakelijk voor door de klant geleden schade, in welke vorm, van welke aard of hoe genaamd dan ook, tenzij er bij de uitvoering van de overeenkomst sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GM-Computers of haar werknemers. GM-Computers is derhalve ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

9.2 De klant vrijwaart GM-Computers te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

9.3 GM-Computers is nimmer aansprakelijk voor het verlies of de schadelijke gevolgen van het verlies van data en/of datadragers van geleverde dan wel ter reparatie aangeboden producten. GM-Computers sluit elke aansprakelijkheid dienaangaande uit.

9.4 In voorkomend geval is de aansprakelijkheid van GM-Computers te allen tijde beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag dat betrekking heeft op het betreffende product dan wel tot het bedrag dat GM-Computers de klant maximaal in rekening had kunnen brengen op basis van de overeenkomst.

9.5 De beperking van de aansprakelijkheid van GM-Computers, zoals vastgelegd in dit artikel, geldt op gelijke wijze voor alle andere personen of bedrijven die door GM-Computers bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Op alle overeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 1 van deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar GM-Computers is gevestigd.

Artikel 11. Registratie van gegevens

Toepasselijkheid van deze voorwaarden op een overeenkomst houdt in dat de klant toestemming heeft gegeven aan GM-Computers voor het registreren en gebruiken van de persoonlijke gegevens van de klant in de zin van de Wet Persoonsregistratie, welke gegevens GM-Computers in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen voor eigen gebruik alsook voor gebruik in het concern waarvan GM-Computers deel uitmaakt.